Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky pro prodej zboží, výrobků a služeb dodávaných společností ExBal s.r.o, se sídlem Srbská 1/185, Praha 6, 160 00, DIČ CZ28382684

 

I) Následující obchodní podmínky (dále OP) platí pro všechny smluvní vztahy uzavřené mezi společností ExBal s.r.o. (dále jen prodávající) na straně jedné a kupujícím na straně druhé.

Prodávající odchylné obchodní podmínky kupujícího výslovně odmítá.

Smluvní vztah vzniká potvrzením objednávky nebo uzavřením kupní smlouvy s kupujícím, který zároveň přijímá tyto obchodní podmínky. Jakékoli ujednání od těchto obchodních podmínek vyžadují ke své platnosti výslovné písemné potvrzení prodávajícího. Podmínkou platnosti objednávky kupujícího je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí.

 

II) Veškeré nabídky jsou určeny pouze pro podnikatele (právnické a fyzické osoby). Ceny uvedené v katalogu nebo na internetovém obchodu jsou uvedeny vkorunách českých včetně zákonné daně z přidané hodnoty (DPH). Prodávající si vyhrazuje právo objednávku zákazníka zcela nebo zčásti odmítnout.

 

 

Dodací podmínky

 

1) Dodání zboží

a/ Zboží z elektronického obchodu standartně  dodáme kupujícímu do 2 – 5 pracovních dnů od objednání. Dodávku zboží garantujeme zčásti nebo zcela u objednávek v obvyklém množství. V případě, že nastane mimořádná situace ohledně dodání zboží, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

 

 

2) Smluvní přepravce

Objednané zboží bude dodáno do sjednaného místa (dodací adresa) prostřednictvím partnera  Toptrans s.r.o. nebo jiným smluvním dopravcem.

 

3) Dopravné zdarma

a/ Dodání zboží z elektronického obchodu nebo jeho katalogu do jednoho místa v rámci celé ČR je pro kupujícího u objednávky převyšující cenu 10000Kč s DPH zdarma. U ceny zboží nižší než 10000Kč s DPH činí paušál na přepravu paletové zásilky 400Kč s DPH a balíkové zásilky 242 Kč s DPH pro jednu objednávku a dodání do jednoho místa v ČR.

b/ Ostatní zboží bude dodáno dle individuálních smluvních podmínek.

 

 

4) Balení zboží a výrobků

a/ zboží je baleno do celkové hmotnosti 50 kg jako balík (krabice), pokud nepřesahuje povolené rozměry.

b/ zboží je baleno na vratných paletách pokud povaha (objem, hmotnost, rozměry

apod.) nedovoluje jeho expedici balíkem. Náklady na balení a obalové materiály nejsou účtovány.

c/ prodávající je oprávněn s ohledem na technologii výroby dodat kupujícímu v souladu s kupní smlouvou nebo potvrzenou objednávkou sjednané množství výrobků s odchylkou

- u dodávek do 100 kusů 10%

- u dodávek do 1000 kusů 5 %

- u dodávek do 10000 a více kusů 5%

pokud není sjednáno výslovně jinak.

 

5) Možnost vrácení zboží

Během 30ti dnů po obdržení zboží obchodu nebo jeho katalogu je kupující oprávněn bez udání důvodu uplatnit právo na vrácení zboží při dodržení následujících podmínek. Vrácené zboží musí být v původním obalu, nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené. Kupující zašle zboží na vlastní náklady na adresu prodávajícího. Lhůtu kupující zachová, pokud v jejím průběhu zašle prodávajícímu svou žádost o zpětně vzetí zboží. Uplatnění práva na vrácení zboží ve lhůtě představuje rozvazovací podmínku uzavřené kupní smlouvy. Částka zaplacená za dopravné se nevrací.

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku z kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět na účet co možná nejdříve, nejpozději však do 14 dnů od vrácení zboží, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

 

6) Storno objednávky

a/ ze strany kupujícího - kupující má právo objednávku stornovat, to však do té doby, dokud nebude zboží převzato a odvezeno k místu dodání přepravní službou nebo jiným způsobem z expedičního místa prodávajícího.

Stornování objednávky je možné provést e-mailem na adresu jan.machek@exbal.cz nebo telefonicky na číslo +420 608 104422.

b/ze strany prodávajícího - prodávající má právo objednávku stornovat, v těchto případech:

- zboží se již přestalo vyrábět nebo dodávat

- pokud došlo výrazným způsobem ke změně ceny u prodávajícího a kupující změnu ceny neakceptuje

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku z kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět způsobem, na kterém se oba dohodnou.

Prodávající má právo také stornovat objednávku v případě, že kupující vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje.

 

 

Cenové a platební podmínky

 

Pokud není potvrzenou objednávkou nebo kupní smlouvou sjednáno jinak, je kupní cena zboží určena podle cen a slev platných ke dni podpisu kupní smlouvy nebo potvrzení objednávky v souladu s platným ceníkem prodávajícího a zahrnuje balení. U zboží v celkové kupní ceně nad 10000Kč s DPH nebude kupujícímu účtováno přepravné a to na celém území ČR.

 

1) Ceny

 

Ceny za zboží jsou uvedeny včetně DPH a bez dopravy. Změna cen zboží je vyhrazena. Pokud nebude mezi prodávajícím a kupujícím stanoveno jinak, je kupující povinen zaplatit za dodané zboží kupní cenu jedním z níže uvedených způsobů:

 

Objednávky v hodnotě do 10000,-Kč bez DPH je možno platit pouze v hotovosti, na dobírku nebo zálohovou fakturou.

 

a/ Dobírkou – prodávající zašle objednané zboží kupujícímu zásilkovou službou. Při převzetí kupující uhradí cenu zboží v hotovosti. U tohoto způsobu platby účtujeme 100Kč s DPH doběrečné.

b/ V hotovosti – platí při případném osobním odběru

c/ Zálohovou platbou – platba se realizuje na základě zálohové faktury, která je vystavena v okamžiku, kdy je zboží připraveno k expedici. Pokud je platba kupujícího připsána na účet prodávajícího, je zboží ihned expedováno.

d/ Bankovním převodem – tento způsob platby je nabízen pouze našim dlouhodobým obchodním partnerům u kterých je prověřena jejich platební morálka. Zboží je expedováno po potvrzení objednávky. Standardní doba splatnosti je 14 dnů.

 

 

Pokud kupující neuhradil prodávajícímu předchozí splatné faktury, může prodávající odmítnout dodání dalšího zboží kupujícímu a v případě, že již byla kupní smlouva uzavřena, může od ní odstoupit. Dodané zboží zůstává až do zaplacení veškerých vzniklých pohledávek z kupní smlouvy vlastnictvím prodávajícího.

 

2) Akce - dárkové

Dárkové akce jsou časově omezené a týkají se všech kupujících, kromě těch, kteří mají

s prodávajícím dohodnuté smluvní ceny.

 

 

 

Ochrana osobních dat

 

Prodávající se zavazuje, že osobní údaje kupujícího neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Osobní údaje budou dle zákona přísně zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat.

V případě registrace na internetovém obchodě ExBal s.r.o. dáváte prodávajícímu automaticky souhlas k tomu, aby osobní údaje dle zákona zpracovával a používal je ke komunikaci s kupujícím. Tento souhlas můžete kdykoli písemně ukončit.

Prodávající i kupující jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech informacích ze vzájemného obchodního styku.

 

Kupující nemá právo postoupit nároky z kupní smlouvy mezi ním a prodávajícím třetím osobám.

 

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vyplývají z kupní smlouvy nebo potvrzené objednávky, uzavřené mezi nimi a řídí se obchodním zákoníkem, pokud není v kupní smlouvě nebo potvrzené objednávce sjednáno jinak, platí tyto obchodní podmínky.

 

Prodávající a kupující se dohodli na tom, že k řešení sporů vyplývajících z jejich obchodního styku je místně příslušný soud prodávajícího.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 18.8.2009 do 1.1.2016